Przejdź do treści

ZGŁOSZENIE PRZEŚLIJ NA ADRES:

E-mail: damiankursy@gmail.com
Tel.kom.: +48 500 276 047

CEL SZKOLENIA

1) uzyskanie uprawnień niezbędnych do pracy przy użyciu jednostki motorowodnej,
2) zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu ;
2) kształtowanie poczucia odpowiedzialności działań na wodzie;
3) kształtowanie właściwej postawy i zachowań na wodzie.

WYMAGANIA FORMALNE

1) Ukończone 14 rok życia,
2) Osoba (niepełnoletnia) ubiegająca się o Patent musi posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na uprawianie turystyki wodnej
3) Dokonanie opłaty szkoleniowej i egzaminacyjnej

KTO UZYSKUJE PATENT?

Osoba posiadająca patent Sternika Motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:

1) Po wodach śródlądowych
2) O długości kadłuba do 12 m po wodach morskich wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 mil morskich od brzegu w porze dziennej
3) Osoby w wieku poniżej 16 lat mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach o mocy silnika do 60 kw